Javni poziv za poslodavce u Crnoj Gori

Javni poziv za poslodavce u Crnoj Gori

DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU, GRAFIČKU I KULTURNOUMJETNIČKE DIJELATNOSTI OBODSKO SLOVO DOO PODGORICA ZAJEDNO SA PARTNERIMA NOVA KNJIGA DOO I NVO UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE

u okviru projekta

Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga

koji je podržan u okviru Grant šeme Programa EU I CG za zapošljavanje,

obrazovanje i socijalnu zaštitu, raspisuje

JAVNI POZIV

za poslodavce u Crnoj Gori

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Program podsticanja zapošljavanja Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga podrazumijeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, vještina i kompetencija za rad u industriji knjiga.

Program se realizuje sa zasnivanjem radnog odnosa.

U Program se uključuju nezaposlena lica, prvenstveno mladi i žene.

Trajanje Programa je šest mjeseci.

Projektom je predviđena dvomjesečna teorijska i praktična obuka za 48 polaznika, nakon čega 24 polaznika nastavljaju obuku na radu kod zainteresovanih poslodavaca, nakon čega 24 polaznika nastavljaju obuku na radu kod zainteresovanih poslodavaca. Obuka na radu trajaće 3 mjeseca.

Poslodavci su u obavezi da nakon uspješno završene obuke na radu zaposle polaznike na period od minimum 3 mjeseca.

Program je namijenjen društveno odgovornim poslodavcima koji su spremni da daju šansu nezaposlenim ljudima da steknu radna iskustva, osposobljavajući ih za samostalan rad na konkretnim poslovima, a prema utvrđenom planu osposobljavanja.

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

  • ima sjedište na teritoriji Republike Crne Gore;
  • ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtijevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbjeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbijednosti i zaštiti na radu.

Obuke na radu će se sprovoditi za sledeća zanimanja:

  1. Urednik
  2. Lektor
  3. Ilustrator knjiga
  4. Marketing menadžer
  5. Knjigovezac
  6. Operater za digitalnu štampu
  7. Prodavac
  8. Agent prodaje.

Svi kandidati će tokom trajanja obuke na radu (3 mjeseca) dobiti mjesečnu novčanu naknadu.

Naknada tokom trajanja obuka na radu iznosiće 230,00 evra mjesečno.

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru.

III NAČIN PRIJAVLJIVANJA POSLODAVACA

Prijavljivanje zainteresovanih poslodavaca vrši se:

Popunjavanjem aplikacionog formulara koji će biti dostupan na veb sajtu  www.obodskoslovo.me;

Prijave slati na imejl adresu:

 tebi.mne@gmail.com ili fizički dostaviti na adresu kancelarije.

Poslodavci se mogu prijavljivati do 20. maja 2022. godine.

IV ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti i svi podaci o kompaniji i poslodavcu koji budu dostavljeni popunjavanjem Aplikacionog formulara za poslodavce biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

V OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu su dostupne na veb sajtu www.obodskoslovo.me. Sva eventualna pitanja možete postaviti putem imejla: tebi.mne@gmail.com ili putem telefona +38268512359; +38268309193, u roku koji je predviđen konkursom.

Projekat implementiraju:

Share this post